Değerli Firmalarımız

Bilindiği üzere, 23.03.2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında” Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile;

1.       Son üç takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında mal ihracatı yapmak şartıyla, ihracatı;
·         1-10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir),
·         10-25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki),
·         25-50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç),
·         50-100 Milyon Dolar arasında olan firmaların 4( dört),
·         100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş)

yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

2.       Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da cezası affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık gibi suçlardan mahkum olmamaları kaydıyla iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Hususi damgalı pasaport, eş ve çocukları kapsamayacaktır.

3.       Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de şartları karşılamaları kaydıyla hususi damgalı pasaport alabilecektir.

4.       Hususi Damgalı Pasaport alabilecek firmalar, yukarıdaki şartlar kapsamında resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

5.       İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir.Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

6.       Hususi Damgalı Pasaport müracaatı İçişleri ve Ekonomi Bakanlığınca müşterek belirlenen talep formu aracılığıyla müracaat formu doldurularak İhracatçı Birliğine sunulacaktır. İhracatçı Birliği tarafından doğruluğu kontrol edilen form firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği Başkan Yardımcısı tarafından imzalanması sonrasında şahsen Bölge Müdürlüklerinin onayına sunulacaktır. Bölge Müdürlüğünce onaylanan form İl Emniyet Müdürlüğü’ne şahsen başvuru için firma yetkilisine teslim edilecektir.

7.       Hususi Damgalı Pasaport alabilme şartlarını taşımadığı tespit edilen veya şartlardan birini kaybettiği anlaşılan yetkili 15 gün için pasaportunu iade etmekle yükümlüdür. İade ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine 10 (on) yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

8.           Hususi damgalı pasaport 2 yıl süre ile geçerli olacaktır.

İlgili resmi gazete kararı ve formlara buradan ulaşabilirsiniz.